Święta z TIDAL [regulamin konkursu]

by

Regulamin promocji TIDAL

1. Zakres Promocji: Promocja TIDAL  “Święta z TIDAL” („Promocja”) jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”).

2. Pracownicy TIDAL, jej spółki zależne, spółki powiązane, dostawcy nagród i agencje nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji. Promocja jest nieważna w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

3. Organizator: Organizatorem Promocji jest TIDAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa („TIDAL” lub „Organizator”)

4.  Czas trwania Promocji:

Promocja rozpoczyna się w dniu 07.12.2020 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 20.12.2020 r. do godziny 23:59 („Okres Promocji”).

5. Zasady uczestnictwa w Promocji: W celu wzięcia udziału w Promocji, przez Okres Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

(1) Uczestnik musi posiadać ważną subskrypcję w TIDAL i umożliwić aplikacji TIDAL otrzymywanie powiadomień push;

(2) Uczestnik musi w czasie trwania Promocji, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, odsłuchać w czasie rzeczywistym (streaming) playlisty konkursowej „Święta z TIDAL” w aplikacji TIDAL pod adresem https://listen.tidal.com/playlist/906fb1bd-014a-40d8-95cd-c986f0370c13;

(3) W czasie trwania Promocji, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, podczas słuchania playlisty konkursowej Uczestnik może otrzymać raz dziennie powiadomienie push, umożliwiające przejście do strony konkursowej https://try.tidal.com/swietaztidal

(4) W czasie trwania Promocji, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik musi na stronie konkursowej (prowadzonej przez TIDAL) udzielić odpowiedzi na pytanie: „Która piosenka najbardziej kojarzy Ci się ze świętami i dlaczego?”, podając adres email, imię i nazwisko, numer telefonu. Strona Promocji dostępna będzie w okresie od dnia 07.12.2020 od godziny 12:00 do 20.12.2020 do godziny 23:59. Regulamin korzystania z usług TIDAL jest dostępny pod adresem http://tidal.com/pl/terms i ma zastosowanie do subskrypcji i korzystania z serwisu TIDAL.

6. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Promocji, w przypadku spełnienia warunków określonych w Promocji opisanych w pkt. 5 powyżej, TIDAL wyłoni Zwycięzców Promocji za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z trzech członków, którzy sprawować będą nadzór nad prawidłowością urządzania Promocji oraz oceny odpowiedzi na zadanie promocyjne. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Przyznając nagrody I i II stopnia komisja dokonuje oceny warunków udziału w Promocji oraz udzielonych odpowiedzi na pytanie Promocji w oparciu o następujące kryteria: (1) atrakcyjność odpowiedzi na pytanie w Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej); (2) oryginalność odpowiedzi na pytanie w Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej); (3) kreatywność odpowiedzi na pytanie Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej). Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników odpowiedzi, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 2 najciekawsze odpowiedzi, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody (zdefiniowanej poniżej). W Promocji nie biorą udziału odpowiedzi, które zawierają: (a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem bądź z dobrymi obyczajami; (b) treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów; (c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie.

7. Jeden Uczestnik może wygrać w Promocji wyłącznie jedną nagrodę. W Promocji przyznanych zostanie:

  • 8 (osiem)  Nagród I stopnia w postaci zestawów: smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB i słuchawki Buds+
  • 100 (sto) Nagród II stopnia w postaci Karty Podarunkowej o wartości 100 zł każda, do wykorzystania w sklepach EURO RTV AGD.

Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wygraniu Nagrody bezpośrednio przez Organizatora do dnia 22.12.2020 r. O szczegółach przekazania Nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu konkursowym adres e-mail. Laureaci w celu odbioru Nagrody, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, zobowiązani są przesłać do Organizatora dane osobowe w celu przesłania Nagrody, w którym Zwycięzca obowiązkowo powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora jako zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

8. Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, poinformowania o wyłonieniu Zwycięzców oraz wydania Nagrody.

Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą: 1) podmioty działające na zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Organizatora (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną itp.); 2) niezależni administratorzy danych – Poczta Polska lub kurierzy w celu wysyłki Nagrody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnika ma prawo: (1) zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych; (2) zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały przekazane TIDAL; (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany; (4) zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada TIDAL; (5) zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których TIDAL nie posiada już podstaw prawnych; (6) zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika; (7) zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi; (8) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres trwania Konkursu do momentu wydania Nagród Zwycięzcom. TIDAL będzie także przechowywać dane osobowe Uczestników w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (a) kontakt e-mailowy pod adresem: support@tidal.com; (b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby TIDAL.

9. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 3 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do udzielonej odpowiedzi w ramach zadania promocyjnego („Zadanie promocyjne”), które zostało zamieszczone na dedykowanej stronie Promocji, a prawa do Zadania promocyjnego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo, umieszczenie Zadania promocyjnego przez Uczestnika na stronie Promocji zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania promocyjnego oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, po uzyskaniu wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania promocyjnego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników na stronie Promocji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych poniżej, bez odrębnego wynagrodzenia. Z dniem przyznania Nagrody zgodnie z Regulaminem, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Zadania promocyjnego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: (a) wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową; (b) publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; (d) wydawanie i rozpowszechnianie; (e) wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet; (f) decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Zadania promocyjnego. Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Zadania promocyjnego. Prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego, w szczególności na odpowiednim opracowaniu Zadania promocyjnego, w tym także do dokonywania skrótów, podziału ich na części i łączenia Zadania promocyjnego z innymi utworami przysługuje Organizatorowi. Zwycięzca upoważnia Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa powyżej, na inne osoby lub podmioty.

11. Ogólne warunki: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub jakiejkolwiek jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminie.

12. Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 1) działania lub zaniechania Uczestnika, błędne lub niedokładne informacje, zarówno spowodowane przez Uczestników, błędy drukowania, jak i wszelkie urządzenia związane z lub wykorzystane w Promocji; (2) awarie techniczne jakiegokolwiek rodzaju lub inne nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub przerwy w połączeniach telefonicznych lub sprzętu lub oprogramowania sieciowego; (3) nieautoryzowaną interwencję w jakąkolwiek część procesu Promocji; (4) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas administrowania Promocją lub przetwarzania logowania; lub (5) jakiekolwiek szkody lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w całości lub w części przez Uczestnika Promocji lub wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania Nagrody.

13. Spory: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

14. Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na dedykowanej stronie internetowej Promocji pod adresem: https://try.tidal.com/swietaztidal.

15. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

Related

“I Know His Heart”: Aaron Neville on the Artistry of Sam Cooke

“I Know His Heart”: Aaron Neville on the Artistry of Sam Cooke

The New Orleans royal remembers the soul, pop and gospel icon on what would have been his 90th birthday.

This Is Triumphant Music: MLK on Jazz

This Is Triumphant Music: MLK on Jazz

In 1964, the civil-rights hero defined the plight and victory of Black American music.

Essays  / Jazz
The Art of Kinda Fittin’ In: ZZ Top Begins

The Art of Kinda Fittin’ In: ZZ Top Begins

Ben Ratliff on how self-awareness and one culturally savvy guitar picker made that little ol’ band from Texas the long-reigning champs of blues-rock.

All your favorite music.
Best sound quality available.

Start Free Trial
TIDAL app