Roger Waters – wygraj bilety na koncert w Gdańsku lub Krakowie

by

Regulamin promocji TIDAL w Play
Roger Waters – wygraj bilety na koncerty w Gdańsku lub Krakowie

1. Zakres Promocji: Promocja TIDAL i Play („Promocja”) jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”). Uczestnicy Promocji muszą być aktualnymi klientami Play korzystającymi z promocji w Play pn. „Nielimitowana muzyka za darmo”.

2. Pracownicy Play, osoby zarządzające, dyrektorzy i przedstawiciele (i ich członkowie rodzin, niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także TIDAL, jej spółki zależne, spółki powiązane, dostawcy nagród i agencje nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Promocji. Promocja jest nieważna w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

3. Organizator: Organizatorem Promocji jest Tidal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59/616, 00-120 Warszawa („TIDAL” lub „Organizator”).

4.  Czas trwania Promocji: Promocja rozpoczyna się w dniu 10.11.2017 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 19.11.2017 r. do godziny 24:00 („Okres Promocji”).

5. Zasady uczestnictwa w Promocji: W celu wzięcia udziału w Promocji, przez Okres Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki: (1) Uczestnik musi być klientem Play oraz korzystać z promocji „Nielimitowanej muzyki za darmo”; (2) Uczestnik musi odsłuchać w czasie rzeczywistym (streaming) playlisty „Legenda: Roger Waters” w TIDAL; (3) Uczestnik musi udzielić odpowiedzi na pytanie: „Który utwór z trazy US + THEM jest Twoim ulubionym i dlaczego właśnie ten?” na dedykowanej stronie Promocji pod adresem http://tidal.com/lp/rogerwaters/ (prowadzoną przez TIDAL), podając adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Regulamin korzystania z usług TIDAL jest dostępny pod adresem http://tidal.com/pl/terms i ma zastosowanie do subskrypcji i korzystania z serwisu TIDAL.

6. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Promocji, w przypadku spełnienia warunków określonych w Promocji opisanych w pkt. 4 powyżej, TIDAL wyłoni Zwycięzców Promocji za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z trzech członków, którzy sprawować będą nadzór nad prawidłowością urządzania Promocji oraz oceny odpowiedzi na zadanie promocyjne. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Promocji oraz udzielonych odpowiedzi na pytanie Promocji w oparciu o następujące kryteria: (1) atrakcyjność odpowiedzi na pytanie w Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej); (2) oryginalność odpowiedzi na pytanie w Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej); (3) kreatywność odpowiedzi na pytanie Promocji (Zadania promocyjnego zdefiniowanego poniżej). Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników odpowiedzi, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody (zdefiniowanej poniżej). W Promocji nie biorą udziału odpowiedzi, które zawierają: (a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem bądź z dobrymi obyczajami; (b) treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów; (c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie.

7. Nagrody: Jeden Uczestnik może wygrać w Promocji wyłącznie jedną nagrodę. Nagrodą w Promocji jest 5 podwójnych biletów na wybrany koncert artysty „Roger Waters” w Krakowie lub w Gdańsku, które odbędą się odpowiednio w dniach 3 i 5 sipernia 2018 r. dla 5 Zwycięzców („Nagroda”). Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu Nagrody przez Organizatora. Laureaci w celu odbioru Nagrody, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, zobowiązani są przesłać do Organizatora dane osobowe w celu przesłania Nagrody, w którym Zwycięzca obowiązkowo powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, oraz numer telefonu kontaktowego. Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

8. Dane osobowe: Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane Uczestnika Promocji także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia (np. Play). Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Promocji.

9. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 2 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do udzielonej odpowiedzi w ramach zadania promocyjnego „Zadanie promocyjne”), które zostało zamieszczone na dedykowanej stronie Promocji, a prawa do Zadania promocyjnego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo, zamieszczenie Zadania promocyjnego przez Uczestnika na stronie Promocji zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania promocyjnego oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, po uzyskaniu wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania promocyjnego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników na stronie Promocji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych poniżej, bez odrębnego wynagrodzenia. Z dniem przyznania Nagrody zgodnie z Regulaminem, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Zadania promocyjnego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: (a) wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową; (b) publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; (d) wydawanie i rozpowszechnianie; (e) wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet; (f) decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Zadania promocyjnego. Dodatkowo, Zwycięzca wyraża zgodę na wykonanie z nim zdjęcia z koncertu „Rogera Watersa” oraz na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora na stronie Promocji w celu zamieszczenia zdjęć z koncertu „Rogera Watersa”. Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Zadania promocyjnego. Prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego, w szczególności na odpowiednim opracowaniu Zadania promocyjnego, w tym także do dokonywania skrótów, podziału ich na części i łączenia Zadania promocyjnego z innymi utworami przysługuje Organizatorowi. Zwycięzca upoważnia Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa powyżej, na inne osoby lub podmioty.

11. Ogólne warunki: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub jakiejkolwiek jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminie.

12. Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 1) działania lub zaniechania Uczestnika, błędne lub niedokładne informacje, zarówno spowodowane przez Uczestników, błędy drukowania, jak i wszelkie urządzenia związane z lub wykorzystane w Promocji; (2) awarie techniczne jakiegokolwiek rodzaju lub inne nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub przerwy w połączeniach telefonicznych lub sprzętu lub oprogramowania sieciowego; (3) nieautoryzowaną interwencję w jakąkolwiek część procesu Promocji; (4) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas administrowania Promocją lub przetwarzania logowania; lub (5) jakiekolwiek szkody lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w całości lub w części przez Uczestnika Promocji lub wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania Nagrody.

13. Spory: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

14. Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na dedykowanej stronie internetowej Promocji pod adresem: http://tidal.com/lp/rogerwaters/.
15. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

 

Related

TIDAL Backstory: Royce 5’9

TIDAL Backstory: Royce 5’9

The Detroit titan and Grammy nominee reflects on ambition, gratitude, sobriety and a handful of his definitive recordings.

The Foundation: Remembering Bunny Wailer

The Foundation: Remembering Bunny Wailer

The late reggae icon cultivated an atmosphere of spirituality and openness.

Murda She Wrote: February 2021

Murda She Wrote: February 2021

Celebrating Reggae Month with dancehall pioneers, legends and rising stars — U-Roy, Shabba Ranks, Dexta Daps and Blvk H3ro.

All your favorite music.
Best sound quality available.

Start Free Trial
TIDAL app