Other Albums by Riccardo Muti/Montserrat Caballé/Sir Thomas Allen/Renata Scotto/Philharmonia Orchestra