Shake Yuh Bam Bam

Shake Yuh Bam Bam

T.O.K.

Composer, Lyricist

Composer, Lyricist

Mamacita

Composer

Shubb Out

Shubb Out

T.O.K.Birchill

Composer, Lyricist

Composer, Lyricist

Shubb Out

Shubb Out

T.O.K.Birchill

Composer, Lyricist

Composer, Lyricist

Shuub Out

Shuub Out

T.O.K.Birchill

Composer, Lyricist

Composer, Lyricist

Shuub Out

Shuub Out

T.O.K.Birchill

Composer, Lyricist

Composer, Lyricist

Yeah Yeah

Yeah Yeah

T.O.K.

Composer, Lyricist

Composer, Lyricist